Provozovatel stránek:

Wake Park s. r. o.
Pavlovská 585/1
Praha 6 Liboc 162 00
IČ 06633633
DIČ 06633633
C 285893 vedená u Městského soudu v Praze

 

  1. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro online nákup služeb na stránkách wake-dzban.cz. Všechny služby poskytované Wake Park s. r. o.  na základě online nákupu služeb s využitím internetu či jiných online služeb podléhají těmto obchodním podmínkám.

Pokud není výslovně sjednán opak, platí tyto Všeobecné obchodní podmínky pro veškeré právní úkony a smluvní vztahy uzavírané online mezi Wake Park s. r. o.  jako prodávajícím (dále jen  “prodávající”) a jejími klienty jako smluvními partnery – kupujícími (dále jen „klienty“).

Nákup služeb online je činěn prostřednictvím e-shopu na stránkách wake-dzban.cz

 

  1. Uzavření smlouvy, potvrzení objednávky

Nákup online služeb do Wake parku Džbán se provádí v eshopu wake-dzban.cz. Nákupem služby uzavírá klient s prodávajícím smlouvu na poskytnutí služeb. Ceny jsou prezentovány v Kč včetně všech daní. Nákupem klient zároveň potvrzuje, že se seznámil s návštěvním řádem areálu a provozními řády platnými ve Wake Park Džbán.

V případě, že klient nevyužije z důvodů na jeho straně zakoupenou službu, prodávající neposkytuje klientovi žádnou finanční náhradu ani náhradní plnění.

Objednávka je zakončena platbou přes platební bránu GP WebPay. V případě neprovedení platby je objednávka neplatná a prodávajícímu z ní neplynou žádné závazky.

III. Platební podmínky

Každý nákup  je zakončen platbou v plné výši hodnoty služby přes platební bránu GP WebPay. Zaplacením ceny služby vyslovuje klient souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami Wake Park s. r. o. pro online nákup služeb  a potvrzuje, že se seznámil s návštěvním řádem areálu a provozním řádem platným ve Wake Park Džbán.

  1. Rozsah poskytovaných služeb, změny v objednaných službách a uplatnění reklamací

Služby jsou poskytnuty vždy v rozsahu objednáném a uhrazeném klientem a za podmínek uvedených v provozním řádu Wake Park Džbán. Rezervovaný čas je vždy začátek plnění služby a doporučujeme, aby se klient dostavil cca 30 minut předem z důvodu přípravy a provedení instruktáže.

Prodávající si vyhrazuje právo k okamžitému ukončení smlouvy s klientem, který je pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, s klientem, který fyzicky nebo slovně napadá pracovníky a návštěvníky areálu a s klientem, který nedodržuje návštěvní a provozní řády platné pro Wake sport park Česká Lípa. V případě ukončení smlouvy v takových případech nenáleží klientovi nárok na vrácení nákladů vynaložených na službu ani nárok na jakoukoli náhradu škody.

  1. Reklamace

Prodávající poskytuje na prodávané služby záruční dobu 24 měsíců ode dne úhrady služby. V případě, že zakoupená služba obsahuje vady (tj. neobsahuje objednané služby, služby jsou v nedostatečné kvalitě, atd),  je klient povinen uplatnit nároky z vad (reklamaci) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí důvody pro uplatnění reklamace, tj dnem v němž nebyla služba poskytnuta v dohodnutém nebo běžném rozsahu, kvalitě, množství a termínu, jinak právo na reklamaci zaniká, a to výhradně písemnou reklamací formou poštovní zásilky na adresu Wake Park s.r.o., Pavlovská 585/1 Praha 6 162 00. Dodatečně zjištěné vady nebudou akceptovány. Prodávající po přezkoumání uplatněné reklamace rozhodne o způsobu vyřízení reklamace ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jejího uplatnění. Klient je povinen při vyřizování reklamace poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost. Ve lhůtě pro vyřízení reklamace zašle prodávající formou e-mailu nebo prostřednictvím poštovní zásilky vyjádření k reklamaci a o způsobu odstranění vad reklamované služby a to zpravidla vrácením peněz, nebo vystavením voucheru na služby ve stejném rozsahu.

 

  1. Zpracovávání a uchovávání osobních údajů

Klient souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (z. č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Klient má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Klient může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

VII. Účinnost

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1.3.2018

 

V Praze dne 1.3.2018
Bc. Martin Hájek
Wake Park s.r.o.
jednatel